25.8.2011

Genderové nerovnosti se v ČR prohlubují

23. srpna zaslala česká síť čítající více než dvacet organizací hájících práva žen, Česká ženská lobby, otevřený dopis premiérovi. Žádá v něm o vysvětlení plánovaných změn v oblasti institucionálního zabezpečení rovných příležitostí. Dopis podpořili i někteří členové a členky Rady vlády pro rovné příležitosti. Dopis upozorňuje na to, že přestože genderové nerovnosti v ČR nadále přetrvávají a ještě se – v důsledku krize i sociálně necitlivých reforem realizovaných vládou – prohlubují, tak v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se vláda chystala v této oblasti vytvořit vlastní koncepci a přijmout příslušná opatření. Naopak zrušením postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny, váhavostí při jmenování zmocněnkyně pro lidská práva a faktickým zastavením činnosti Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů na již více než rok vyvolává otázku, jakou váhu vláda této problematice přikládá.

Celý otevřený dopis:

Praha, 23.8.2011

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovaným změnám v oblasti institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v České republice.

Jak dokládají četné analýzy (aktuálně např. monitorovací zpráva koalice Social Watch*), genderové nerovnosti v naší společnosti nadále přetrvávají a ještě se – v důsledku krize i sociálně necitlivých reforem realizovaných vládou – prohlubují. Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, v nichž přislíbila odstranění všech forem diskriminace na základě pohlaví (např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen či Pekingská akční platforma), v současné době ale nic nenasvědčuje tomu, že by se Vaše vláda chystala vytvořit v této oblasti vlastní koncepci a přijmout příslušná opatření. Naopak, zrušení postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny, váhavost při jmenování zmocněnkyně pro lidská práva a faktické zastavení činnosti Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů na již více než rok v nás vyvolává otázku, jakou váhu Vaše vláda této problematice přikládá.

Z dodatku ke koaliční smlouvě z 30. června 2011 se veřejnost mohla v kapitole Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém dozvědět, že „Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů včetně související administrativní podpory přejde do gesce MPSV.“. Protože nikdo z členů a členek Rady nebyl o tomto kroku informován, a ani měsíc od uzavření dodatku ke koaliční smlouvě se žádná konkrétní změna neudála ani nebyla avizována, obracíme se na Vás touto cestou se žádostí o zodpovězení následujících otázek:

1)       Z jakého důvodu se Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přesouvá zpět pod Ministerstvo práce a sociálních věcí?

2)       Kdo bude této Radě předsedat a kdy bude opět obnovena její činnost?

3)       Zůstane zachován současný systém, kdy se na činnosti Rady podílí jak politická reprezentace a úřednictvo, tak zástupkyně a zástupci neziskového a akademického sektoru?

Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste neprodleně začal řešit situaci, kdy je činnost Rady i jejích výborů zcela ochromena, a o zodpovězení výše vznesených otázek.

S pozdravem,

Jana Smiggels Kavková

předsedkyně České ženské lobby

 

Kromě České ženské lobby se k dopisu připojují též členové a členky Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů: Ing. Petr Pavlík, Ph.D., PhDr. Zdeňka Hajná, Csc., Danuše Machátová