23.9.2015

Kulatý stůl o rozdílech v platech mužů a žen se sociálními partnery

 

V úterý 22. září 2015 jsme se sešli u kulatého stolu v Regionální hospodářské komoře Brno, abychom spolu s participanty a participantkami diskutovali o tématu nerovného odměňovaní žen a mužů.  Ženy si v České republice dlouhodobě vydělávají v průměru o 22 % méně než jejich mužští kolegové. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí, a Česká republika se tak ocitá na chvostu žebříčku platové rovnosti. Je důležité neopomíjet ani důsledky genderové platové nerovnosti. Jejím vlivem si ženy v produktivním věku vydělají méně, což se nevyhnutelně odrazí na jejich nižším důchodu a vede k vyššímu riziku chudoby ve stáří. Cílem tohoto setkání byla diskuze nad příčinami a možnými způsoby řešení platové nerovnosti se sociálními aktéry, kteří mají k tématu co říct.

Diskuze se zúčastnily zástupkyně NESEHNUTÍ, expertky na rovné příležitosti z Genderového informačního centra NORA, právničky z Kanceláře veřejného ochránce práv a nechyběli také zástupci a zástupkyně HR z různých firem. Díky tomu participující mohli vzájemně sdílet své perspektivy z akademické a právní sféry, ale také získat přehled o praktickém průběhu pracovních pohovorů a o realitě odměňování ve firmách. Tato výměna různých perspektiv byla značně obohacující pro všechny.

Z diskuze vyplynulo, že tématu diskriminace žen na pracovním trhu (ale i v obecnějším měřítku) se nevěnuje dostatečná pozornost. Stížnosti podané na úřad ombudsmanky ve věci platové diskriminace se často neobjevují. Nikoliv proto, že by se tento jev vyskytoval ojediněle i v realitě. Důvodem jsou spíše dlouhé a složité soudní procesy a také obava ze ztráty zaměstnání. V diskuzi se objasnily i legislativní závazky, kterými se musí firmy povinně řídit, pokud se chtějí vyvarovat diskriminaci svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Nosným tématem diskuze byla i péče o děti jako příčina genderových platových rozdílů. Péče o dítě znamená odchod z pracovního trhu na delší dobu, stagnaci pracovních kompetencí, těžší návrat do práce po skončení rodičovské dovolené, častější práci na nižší úvazky, … Tohle všechno samozřejmě negativně ovlivňuje výši platů, a to především žen, jelikož odpovědnost za péči o děti leží téměř výhradně na jejich bedrech. Chceme-li snížit platovou propast mezi muži a ženami, do péče se musí zapojit také otcové a stát musí jasně garantovat místa ve školkách.

Svoji roli by ale měli sehrát i zaměstnavatelé, kteří mohou pro podporu férových platů svých zaměstnanců a zaměstnankyň udělat mnoho. Abychom uvedli několik příkladů.

  • Dodržovat princip stejné odměny za stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty
  • Podporovat flexibilní pracovní možnosti
  • Snažit se udržet pracovní kontakt se zaměstnanci a zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené, aby nevypadli z pracovního procesu
  • Podporovat otce v rozhodnutí čerpat rodičovskou dovolenou, poskytnout jim dovolenou po narození dítěte
  • Podporovat rovnoměrné zastoupení žen a mužů v řídicích pozicích
  • Podporovat firemní školky

 

Jedním ze sporných bodů byla diskuze o povinnosti mlčet, která bývá často ukotvena v pracovní smlouvě. Zákaz šíření informací o platech má také negativní dopad na rovnost platů. Někteří účastníci a účastnice kulatého stolu, zejména z HR oblasti, měli tendenci jej obhajovat. Podle nich je nemluvení o platech v České republice součástí kultury a sdílení informací o platech by spíše vedlo k závisti na pracovišti a ke zhoršení dobrých vztahů ve firmě. Podle jiných participujících by ale každý zaměstnavatel měl být schopen obhájit výši platů jednotlivých zaměstnanců a zaměstnankyň a takové zprůhlednění mechanismu hodnocení by ženám jen pomohlo.

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu Férové platy, férové penze programu Progress, který je financován Evropskou komisí.

 

 

Fair_income_logo_H_CZ                  flag_yellow_high_napis