Genderové rozpočtování

Rada Evropy uvádí následující definici pro genderové rozpočtování: Genderové rozpočtování je uplatněním gender mainstreamingu v rozpočtovém procesu. Tato definice říká, že pro genderově vyvážené rozpočty, je klíčové zohlednit rovný přístup k potřebám žen i mužů na všech úrovních plánování rozpočtu. Znamená to zohlednit počet žen a mužů, kteří o rozpočtu rozhodují, kolik financí je přidělováno na aktivity jednotlivých pohlaví a jestli v nich není významný nepoměr či zajištění vhodné komunikace úřadu s veřejností a strategie obce do budoucnosti. Genderově citlivé rozpočtování se například snaží vyvážit finance, které obec poskytuje na sportování dívek a chlapců či rovnoměrně podporovat volnočasové aktivity využívané muži a ženami. Mezi konkrétní kroky genderově citlivého rozpočtování může patřit například nepostavení dvou velkých fotbalových stadionů v jednom roce, ale postavení pouze jednoho stadionu na fotbal a k tomu plaveckého bazénu a nového hřiště či cyklostezky.