Rada pro reklamu

Rada pro reklamu
Rada pro reklamu je neziskovou organizací, která v rámci reklamy plní samoregulační funkci. Sdružuje zadavatele, agentury a média po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení čestné, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky.
Sídlo: Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1, Telefon: +420 257 531 441, Fax: +420 257 531 441, e-mail: info@rpr.cz
Jaké má RPR cíle?
Rada pro reklamu vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.
Co znamená samoregulace reklamy?
Podstatou samoregulace reklamy je, že stát či státní orgány reklamu neregulují. Reklama je tak regulována pravidly, která přijme sám reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou vyjádřena v Kodexu reklamy. Kodex reklamy se stát od státu liší podle historických, společenských a legislativních podmínek. Samoregulace nenahrazuje právní regulaci – legislativu. Tuto legislativu doplňuje o ta etická pravidla, na něž se legislativa nevztahuje. Samoregulace je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, který pružně reaguje na všechny změny reklamního a mediálního trhu. Jednou z hlavních výhod samoregulace reklamy je právě flexibilní přizpůsobení etických pravidel reklamy vývoji trhu.
Kterými oblastmi reklamy se RPR zabývá?
Rada pro reklamu se zabývá posuzováním stížností na reklamu:
JJPrint_Marta-Holbová-1024x768 – v tisku
– na plakátovacích plochách
– zásilkových služeb
– v audiovizuální produkci
– v kinech
– v rozhlasovém a televizním vysílání.
– na internetu

Kterými oblastmi reklamy se RPR nezabývá?
Rada pro reklamu se nezabývá reklamou volební, reklamou politických stran ve všech jejích formách. Rada pro reklamu se rovněž nezabývá stížnostmi, v nichž převažují právní výhrady nad etickými.
Kdy RPR zasahuje?
Rada pro reklamu je oprávněna zahájit tzv. rozhodovací proces (proces projednávání stížností) pouze v souladu s jednacím řádem Rady pro reklamu, tj. v těchto případech:
– obdrží-li stížnost na konkrétní reklamu (stížnost může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo státní orgán)
Stránky Rady pro reklamy
Formulář na stížnosti
Kodex Rady pro reklamu
Klíčová ustanovení Kodexu Rady pro reklamu:
1. Slušnost reklamy
1. 1.
Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média.
1. 2.
Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.