Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Je ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci, ukládá sankce, monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání.
Spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblasti regulace televizního vysílání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii.
Vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její působnosti podle zákona a má možnost ukládat sankce.
Je oprávněna vydávat vládě a orgánům státní správy svá stanoviska a požadovat jejich součinnost ve věcech vysílání; vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady.

Více zde

Priority Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (návrh pro rok 2013):

1) Ochrana spotřebitele
V roce 2013 Rada navazuje na své dosavadní aktivity z oblasti ochrany dětí před negativními vlivy reklamy a obecně marketingové komunikace médií. Systematické vychovávání dětí ke konzumerismu prostřednictvím reklamy a dalších forem obchodních sdělení vnímá Rada jako závažný celospolečenský problém. V roce 2013 tak Rada hodlá rozvíjet iniciativy, které by zmapovaly dané fenomény a definovaly možná řešení či doporučení, která by byla určena především rodičům a pedagogům v rámci mediální výchovy. Platformou, která by měla sloužit k výměně názorů a zkušeností na dané téma, by měl být především web Rady

2) Umístění produktu

Umístění produktu, zejména pak vyhodnocování, jakým způsobem provozovatelé produkty do svých pořadů umísťují, zda nedochází k jejich nepatřičnému zdůrazňování, či zvláštnímu zmiňování za účelem jejich propagace, bylo prioritou Rady již v letech 2011–2012. Rada pro rok 2013 opětovně přistupuje k volbě této priority, jelikož umístění produktu je velice významný fenomén ve vysílání, který vzbuzuje v případě nevhodného použití značnou nevoli diváků. Monitoring a screening vysílání se v roce 2013 soustředí především na vlastní dramatickou tvorbu provozovatelů televizního vysílání, kterou lze na základě dosavadních zkušeností Rady považovat z hlediska dodržování zákonných podmínek pro umísťování produktu za nejkontroverznější.

3) Ochrana dětí před negativními dopady vysílání

Ochrana dětí před negativními dopady televizního vysílání je tradičně doménou kontrolní Činnosti Rady. Pro rok 2013 se Rada rozhodla zaměřit na specifickou problematiku, která úzce souvisí s prioritou definovanou v oblasti ochrany spotřebitelů. Rada se prostřednictvím monitoringu a analyticky soustředí na reklamní vysílání cílené na dětské diváky. Zejména pak na reklamy a sponzorské vzkazy zařazované do vysílání v souvislosti s dětskými pořady (bezprostředně před a po těchto pořadech a v reklamních pauzách těchto pořadů). Rada bude zkoumat, jaké produkty, v jaké míře a jakým způsobem jsou u dětských pořadů propagovány. Zejména se však zaměří na výklad samotného pojmu „dětský pořad“, s nímž zákon o vysílání pracuje, aniž by jej definoval.

4) Stereotypizace menšin

Rada již dlouhodobě vnímá jako významný problém necitlivý přístup některých médií ke specifikům menšin, a to jak menšin vymezených etnicky, rasově, zdravotním postižením či například nábožensky. Sklony zejména komerčních médií ke zjednodušenému informování o problémech některých menšin a uchylování se ke tvorbě předsudečných stereotypů o příslušnících těchto menšin je nešvarem, který nelze přehlížet. Proto Rada v průběhu roku 2013 zaměří monitoring vysílání i na výskyt mediálních obsahů, které přispívají k utvrzování předsudečných stereotypů či dokonce k podněcování nenávisti k určitým menšinovým skupinám.

5) Hlasitost reklamy

V roce 2013 vstoupí v účinnost zákon č. 406/2012 Sb., který bude upravovat hlasitost televizní reklamy. Tento zákon česká veřejnost netrpělivě očekává, jelikož příliš hlasité reklamy jsou problémem, na který rozhořčení diváci upozorňovali řadu let a dosud neúspěšně. Zákon uloží provozovatelům televizního vysílání povinnost zajistit, aby reklama, teleshopping a označení sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich vysílání je v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou podle ustanovení § 5 písm. y) vydá Rada. Jakmile tedy předmětná novela zákona vstoupí v účinnost a bude přijata prováděcí vyhláška, Rada bude oprávněna konat. Nalezení optimálního technického řešení měření hlasitosti vysílání a jeho aplikace do výkonu dohledu Rady bude jednou z priorit roku 2013.