29.4.2011

Sexismus a gender nejen v reklamě

Balíček přednášek a workshopů NESEHNUTÍ pro střední školy a gymnázia (a 8. a 9. třídy základních škol)

Smyslem cyklu přednášek a workshopů je seznámit studentky a studenty s problematikou genderu, stereotypů, které se pojí s rolí žen a mužů, diskriminací, která z toho může v praktickém životě vyplývat. Přičemž diskriminace na základě pohlaví bude ukázána na modelovém případu – stereotypních a sexistických reklam. Nové informace budou představeny pomocí diskusí, promítání a praktických workshopů, do kterých se studentky a studenti sami zapojí. Naše lektorky jsou vysokoškolsky vzdělané a mají mnohaleté zkušenosti s realizací workshopů a přednášek na středních školách, zároveň jsou expertkami na genderovou problematiku a aktivně se zabývají problematikou sexismu v reklamách.

Workshopy jsou připraveny tak, aby vytvořily ucelený přehled o problematice. Jsou vhodným doplněním výuky v občanských a společenskovědních oborech. Vychází z rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázia (průřezové téma mediální výchovy, kritický přístup k mediálním informacím, rovné postavení mužů a žen, …). Je možné je uskutečnit v jeden den, či vaši školu můžeme navštívit opakovaně. Workshopy je možno objednávat i jednotlivě.

Workshop č. 1: Gender a genderové stereotypy a Genderové stereotypy v reklamách
Obsah: úvod do problematiky, vysvětlení základních pojmů (gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti apod.), souvislostí a východisek, projevy a překonávání genderových stereotypů v každodenním životě; příklady genderových stereotypů v reklamách. Součástí přednášky jsou praktické workshopy a hry a projekce krátkých spotů k tématu.
Délka: 2 vyučovací hodiny
Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.)

Workshop č. 2: Důsledky sexistické reklamy a vlivu médií
Obsah: přednáška s diskusí na téma negativních vlivů spojených se stereotypními reklamami: nízké sebehodnocení, mýtus krásy a s ním spojené poruchy příjmu potravy, tolerance násilí, násilí páchané na ženách, kyberšikana, apod., promítání tematického dokumentu na přání (videohry, obraz žen a mužů v médiích, sexismus v reklamě apod.) s diskusí, hra.
Délka: 2 vyučovací hodiny
Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.)
Tento workshop je vhodný pouze pokud studující již absolvovali workshop č. 1.

Smyslem workshopů je podpořit u mladých lidí sebevědomí a naučit je kritickému myšlení. Mladí lidé často přijímají svět reklam jako ideální svět, dívky se zhlíží v modelkách z reklam, chlapci v businessmanech s drahými auty. Zobrazování žen především jako matek a hospodyněk pak může vést k nižším ambicím dívek. Časté zobrazování vyretušovaných, příliš hubených modelek jako ideálu ženské krásy pak zase může vést k poruchám příjmu potravy u dívek. Hojná sexualizace žen v reklamách přispívá k toleranci násilí páchaného na ženách u mužů. V diskusích budou tyto reklamní světy zpochybněny, nahlédnuty kritickým okem a studentkám a studentům budou nabídnuty možné alternativy, které budou vycházet z podpory dívek a chlapců v jejich schopnostech a nadání nezávisle na jejich pohlaví.

Přednášky nabízíme školám z celé České republiky – konají se zdarma, u mimobrněnských destinací požadujeme proplacení cestovného jedné lektorce (vlakem či autobusem). Přednášky lze spojit s uvedením některé z našich výstav ve vaší škole (výstavy Ženská práva jsou lidská práva, aneb Kampak, panenko? představující základní otázky ženských práv a rovného postavení žen a mužů či Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové ukazující muže v rolích, ve kterých jsme zvyklí vídat spíše ženy). Chcete-li si některou z přednášek objednat, kontaktujte nás na: kristyna.pesakova@nesehnuti.cz. Součástí přednášky je také distribuce tematických letáků a brožurek zdarma.