14.9.2020

Sexistická reklama

NESEHNUTÍ se tématu sexistické reklamy věnovalo více než deset let. Nejdůležitějším výsledkem naší práce je společenská změna, kdy se sexismus nejen v reklamě stal méně přijatelným, lidé si ho všímají a mají sami snahu o kultivaci reklamy i veřejného prostoru.

Vydali jsme publikaci Sexistická reklama shrnující těchto deset let práce.

Odbornou část naší práce, zahrnující spolupráci s institucemi regulujícími reklamu, shrnuje tato publikace, jež přináší průřez našimi odbornými pracemi za poslední dekádu. Jelikož jednotlivé texty vznikaly samostatně, přímo na sebe nenavazují.

Pro účely této publikace byly oproti původnímu znění některé příspěvky upraveny a kráceny, aby byly lépe provázány s dalším textem. Odstraněny byly především pasáže obsahující stejné informace. Publikace Sexistická reklama přináší starší texty o regulaci sexistické reklamy v České republice, které jsme vydávaly v uplynulých deseti letech. Obsahuje ale také několik zcela nových textů napsaných pro tuto knihu. Informace o původním vydání každé kapitoly najdete v jejím úvodu, včetně odkazu na původní text.

Jako první je zařazena kapitola „Kritéria sexistické reklamy ve společenském kontextu“ kolektivu autorek. Shrnuje, která kritéria sexismu byla pro práci NESEHNUTÍ nejdůležitější, dává je společenského kontextu a vysvětluje, proč jsou jednotlivá zobrazení problematická. K přiblížení této publikace českému prostředí slouží obrazová příloha vytvořená z příkladů reklam z anticeny Sexistické prasátečko.

Následuje výzkumná zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění „Vnímání sexistické reklamy českou veřejností“, jež na reprezentativním vzorku zkoumala postoje české společnosti k sexismu v reklamě.

Kapitola „Pohled na sexistickou reklamu v kontextu deseti let zkušeností s udílením anticeny Sexistické prasátečko“ přináší shrnutí důsledků stereotypního zobrazování žen a mužů v reklamě a analýzu méně častých typů sexistické reklamy, jako je například sexistické zobrazování mužů nebo vícečetná diskriminace v reklamě.

Navazující text „Ženy zdobí, muži jím jsou. Co je to?“ se zaměřuje na firmy, které ve svých reklamách zobrazují muže i ženy, a odpovídá na otázku, zda je zobrazují stejně. Následující kapitola obecně shrnuje veřejnoprávní úpravu zákazu sexistické reklamy v České republice.

Na přehled české právní úpravy navazuje kapitola „Regulace a samoregulace reklamy ve vybraných zemích“, která představuje úpravu regulace a samoregulace ve vybraných evropských zemích, konkrétně na Slovensku, v Rakousku, Norsku, Portugalsku a Švédsku.

Publikace pokračuje právní analýzou Metodické informace MPO k rozeznávání sexismu v reklamě s názvem „Dobré mravy, lidská důstojnost, obtěžování a sexistická reklama“, jež přináší návrhy na rozpracování dílčích témat metodiky.

Následuje analýza Metodické informace k rozeznávání sexismu v reklamě z procesního pohledu a studie „Proč se reklama ‚Potřebujete píchnout‘ příčí dobrým mravům“, jež reagovala na zdrženlivost krajských živnostenských úřadů při ukládání sankcí za reklamy s prvky sexismu. Další kapitola přináší zamyšlení nad svobodou projevu a jejím zdůvodněním, hranicemi této svobody a zkoumáním, zda jsou sexistickými reklamami překračovány, či nikoliv.

Činnost krajských živnostenských úřadů a používání Metodické informace MPO v praxi analyzujeme v kapitole „Kvantitativní a kvalitativní analýza posuzování sexistické reklamy krajskými živnostenskými úřady“. Věnujeme se také srovnání rozhodovací praxe Rady pro reklamu jako samoregulačního orgánu a krajských živnostenských úřadů.

Představujeme rovněž Zprávu o šetření ombudsmanky týkající se sexistické reklamy a shrnujeme judikaturu nejvyšších soudů v tématu regulace reklamy v kapitolách „Ombudsmanka o sexistické reklamě“ a „Regulace reklamy ve vztahu k judikatuře nejvyšších soudů s důrazem na prvky diskriminace“.

Na to navazuje kapitola „Sexistická diskriminační reklama před Evropským soudem pro lidská práva“ přinášející lidskoprávní pohled na vnímání problematiky.

Jako předposlední je zařazena kapitola o sexismu v reklamě z pohledu obchodního práva s názvem „Sexistická reklama jako nekalá soutěž?“.

Poslední kapitolou je studie „Sexismus v politických kampaních a politické reklamě“.I když je Sexistická reklama obsáhlou publikací, zdaleka neobsahuje vše, co jsme o tématu vydaly a co by bylo vhodné prozkoumat. Přehled všech našich publikací najdete v závěru celé knihy.

Stejně, jako jsme po deseti letech anticeny Sexistické prasátečko společnosti symbolicky předaly štafetu v aktivním zasazování se za etičtější reklamu a upozorňování na tu sexistickou, i touto publikací symbolicky uzavíráme naše aktivní působení v této oblasti a předáváme štafetu nejen dalším aktivním lidem, ale samozřejmě i regulačním a samoregulačním orgánům.

 

Publikace ke stažení: Sexistická reklama