31.12.2019

Vzdělávací program: Genderové stereotypy, média a reklama

Program zahrnuje sérii čtyř workshopů v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující seznámeni s úvodem do tématu genderové rovnosti, jsou jim vysvětleny základní pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislosti a východiska. Důležitým výstupem workshopu jsou osvojené metody překonávání genderových stereotypů v každodenním životě. V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce. V druhé části jsou uvedeni do tématu médií a genderových stereotypů na příkladu reklam. Genderové stereotypy jsou vysvětleny na praktických příkladech reklam a dalších mediálních obsazích. V třetí části workshopu studující prozkoumají důsledky stereotypní reprezentace žen a mužů v médiích a reklamě (nejenom) pro jejich každodenní život. Ve čtvrté části studující aplikují znalosti získané v předchozích workshopech do tvorby vlastního mediálního výstupu, který reflektuje některý z genderových stereotypů ve společnosti.

BK II Vzdělávací program_Genderové stereotypy, média a reklama_web

Kompletní soubor materiálů pro realizaci

Kompletní soubor metodických materiálů

Zpráva o ověření programu_Genderové stereotypy, média a reklama

This work including all the attachments is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Materiál vznikl v rámci projektu Schools of Equality, který byl podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.