Publikace

Většina z našich materiálů je volně ke stažení. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj. Naše infomateriály si můžete taky zdarma objednat v papírové formě a šířit tím informace o feminismu a ženských právech. Publikace je můžno i zakoupit. Jejich cena se pohybuje od 10 do 120 Kč a jejich zakoupením podpoříte naši další činnost. Vše je možno objednat na: distribuce@nesehnuti.cz.

Podpora vzájemného respektu ve školní třídě jako prevence genderové a homofobní šikany

Program je prevencí závažného problému – šikany. Zaměřuje se proto na mezilidské vztahy s důrazem na vztahy v rámci třídního kolektivu s přesahem do dalších oblastí každodenního života studujících. Program je zaměřen na posílení takových kompetencí studujících, jako jsou komunikace, řešení problémů, sociální a personální kompetence a rovněž kompetence občanské. Program pomáhá nastolit ve třídě… » pokračování

Vzdělávací program: Rovnost a participace

Program Rovnost a participace se soustředí na posilování aktivního občanství a kompetencí k utváření demokratické kultury. Zaměřuje se na kultivaci kompetencí směřujících k odhalování nerovností a schopnosti dané nerovnosti řešit s ohledem na inkluzivitu, rovnost a respekt k celé komunitě. Program čerpá  z participativních metod a nenásilné komunikace, což  studující vede k sebevědomému postoji  s… » pokračování

Metodika Bez násilí – tipy na aktivity pro vyučující

Metodika popisuje jednotlivé aktivity workshopu, který slouží jako prevence genderově podmíněného násilí – konkrétně kybernásilí, homofobie, transfobie či partnerského násilí u mladých lidí. Workshop je určen pro 8. a 9. třídy základních škol a pro střední školy, střední odborné školy a gymnázia. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i samostatně.     Metodiku stahujte zde: » pokračování

Bez sexistických brýlí

Publikace Bez sexistických brýlí přináší čtyři studie prohlubující odbornou diskuzi o sexistické reklamě v České republice. Autorky nahlédly sexismus v reklamě pohledem sociologickým, právně-filozofickým, politologickým a porovnaly fungování samoregulace se zákonnou regulací reklamy. V publikace můžete najít text Veroniky Bazalové z Kanceláře veřejného ochránce práv, který kriticky reflektuje samoregulační praxi v oblasti sexistické reklamy… » pokračování

Sexistická reklama

Vydali jsme publikaci Sexistická reklama shrnující těchto deset let naší odborné část naší práce, zahrnující spolupráci s institucemi regulujícími reklamu, shrnuje tato publikace, jež přináší průřez našimi odbornými pracemi za poslední dekádu.

Pod lupou: regulace sexismu v reklamě

Publikace Pod lupou: regulace sexismu v reklamě přináší několik rovin vhledů do regulace sexistické reklamy v České republice. Stěžejní část je věnována kvantitativní a kvalitativní analýze používání Metodické informace k rozeznávání sexismu v reklamě (dále jako Metodika) a přináší nejenom vyčíslení počtu podnětů a správních řízení za léta 2013–2018,ale také kvalitativní sondu do problematických témat… » pokračování

Vzdělávací program: Zdravé partnerské vztahy bez násilí

Program je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc.     Program ke stažení Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí Přílohy ke stažení Příloha 1 Emoční… » pokračování

Vzdělávací program: Genderové stereotypy, média a reklama

Program zahrnuje sérii čtyř workshopů v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující seznámeni s úvodem do tématu genderové rovnosti, jsou jim vysvětleny základní pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislosti a východiska. Důležitým výstupem workshopu jsou osvojené metody překonávání genderových stereotypů… » pokračování

Jak vnímáme sexistickou reklamu

Když skupina dobrovolnic z NESEHNUTÍ v roce 2009 začala vést kampaň proti sexismu v reklamách, neměla žádná data o tom, kolik takových reklam v Česku existuje, jak je lidé vnímají a co si o nich myslí třeba dospívající generace. I přesto měly pocit, že sexistická reklama je téma, které stojí za to v Česku otevřít…. » pokračování

Školka pro mě – Jak si užít školku zábavně a citlivě

  Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe… » pokračování