O násilí páchaném na ženách

Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM) vede dlouhodobou kampaň proti násilí na ženách v rámci níž klade znepokojivou otázku: Jaký je jeden z největších důvodů trpět násilím? Válka, rasismus, extrémismus, nebo prostě to, že se narodíte jako žena?

Násilí na ženách je otřesným porušováním lidských práv“, říká známá hollywoodská herečka Nicole Kidman, která je velvyslankyní dobré vůle kampaně UNIFEM k zastavení násilí páchaného na ženách.

Cílem činnosti UNIFEM je upevňování postavení žen a zajištění rovnosti mezi pohlavími. Od svého vzniku v roce 1976 podporuje v rozvojových zemích projekty a iniciativy ve prospěch práv žen a za zlepšení jejich politického, ekonomického i společenského postavení. Ovšem jejich statistika ukazující na skutečnost, že až každá třetí žena zažije ve svém životě násilí, má celosvětovou platnost. Jde o problém, který se objevuje bez ohledu na bohatství, náboženství nebo kulturu země, nesouvisí s politickým ani s ekonomickými systémem. Obětí i násilníkem může být osoba z jakékoliv skupiny.

Dle údajů UNIFEM a Světové banky má násilí na ženách největší podíl na smrti či invaliditě žen ve věku 15 – 44 let, přičemž znásilnění a domácí násilí jsou pravděpodobnějším rizikem než rakovina, dopravní nehoda, válka a malárie dohromady. Oběť většinou dobře zná „svého“ násilníka.

Připojte svůj hlas…

Proč se vynakládají značné finanční částky a energie práce mnoha lidí právě na podporu žen ukazují jak alarmující statistiky, tak přímá souvislost s diskutovanou otázkou nerovného postavení žen a mužů ve společnosti, kde ženy stále zaujímají nižší pozice, a nerovnováha moci v jejich vzájemném soužití. Četné výzkumy z celého světa ukazují na několik rizikových faktorů doprovázejících násilí na ženách jakožto tzv. rodově (genderově) podmíněné násilí. Patří sem jak všeobecně problematické násilné řešení mezilidských konfliktů, tak zejména existence mužského ideálu dominance, tvrdosti a cti a mužská ekonomická a rozhodovací autorita v rodině. „Představa společnosti o mužské roli, moci a dominanci se projevuje už v dětství, kdy je často malým chlapcům tolerována agresivita jakožto přirozený projev mužskosti. Ženy jsou svým způsobem naopak již od malička vychovávány k roli oběti, jsou vedeny k podřízenějšímu chování, finanční závislosti a neschopnosti bránit se fyzickým útokům“, vysvětluje Lucie Jarkovská působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Uvedomělý čtenář/uvedomělá čtenářka hned namítne, že toto přece neplatí vždy a všude. Stačí však, když si prolistuje noviny, bude chvíli soustředěně na toto téma sledovat televizní vysílání, anebo se prostě jen porozhlédne ve svém nejbližším okolí. A tu to je. Kdo je tou největší autoritou v rodině? Kdo ve většině stojí za politickým rozhodováním té které země? Kdo má v naprosté většině rodin vyšší příjem? Koho se děti více obávají? Atd.