Feminismus, ženská práva

– Česká ženská lobby – síť neziskových organizací hájících práva žen v ČR, hlásí se k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. http://www.czlobby.cz/

– Český helsinský výbor – jeho posláním je sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv a Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti. http://www.helcom.cz/

– Český svaz žen – se zabývá tématikou související s postavením žen ve společnosti, především pak na trhu práce, na venkově aj.. http://www.csz.cz/

– European women’s lobby – Evropská ženská lobby je největší sítí ženských  a genderových organizací v EU, která hájí práva žen a prosazují rovné příležitosti žen a mužů. http://www.womenlobby.org/

– Feminismus – informační portál věnovaný historii feminismu a ženských hnutí, genderové terminologii, rovným příležitostem, rodičovství, násilí, sexismu v médiích, apod. http://feminismus.cz/

– Genderové informační centrum Nora – přispívá k informovanosti v otázkách genderové rovnosti s ohledem na různé oblasti a podporuje především dění v regionu. http://www.gendernora.cz/

– Gender Studies, o.p.s. – slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách rovných příležitostí, vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. http://www.genderstudies.cz/

Karat coalition – je síť ženských nevládních organizací zemí střední a východní Evropy, propaguje rovnost mezi muži a ženami a účastní se politických procesů za zlepšení postavení žen na národní a mezinárodní úrovni. http://www.karat.org/

Muži a ženy – portál projektu Kampaň pro rovnost šancí, realizuje Open Society Fund Praha. http://www.muziazeny.cz/cs/

Network of east and west women – mezinárodní sítě ženských organizací. http://www.eastwestwomen.org/

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.  – teoreticky i empiricky rozvíjí koncept generově orientované sociologie s přesahy k feministické sociologii a představuje jednu z klíčových vědeckých institucí, které se v české republice věnují postavení mužů a žen ve společnosti. http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/42/Gender-sociologie.html

Rewind net – síť ženských informačních a dokumentačních center 15 zemí střední a východní Evropy.http://www.rewindnet.org/

– Slovak – Czech Women’s Fund – nadace, jejíž cílem je zabezpečovat zdroje na podporu prosazování ženských práv a uplatňování principu genderové rovnosti ve společnosti. http://www.womensfund.sk/