Občanská a lidská práva

Amnesty International ČR – usiluje o dodržování lidských práv po celém světě. http://www.amnesty.cz/

Demas – nezávislá platforma sdružující 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. http://www.demas.cz/

Liga lidských práv – se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy.

http://www.llp.cz/

– Otevřená společnost – přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v ČR rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. http://www.otevrenaspolecnost.cz/

– Rada vlády pro lidská práva – Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen. http://www.vlada.cz/

– The advocates for human rights – organizace pro podporu a ochranu lidských práv. http://www.theadvocatesforhumanrights.org

Veřejný ochránce práv – chrání osoby před rozporuplným jednáním úřadů a dalších institucí, usiluje o respektování základních lidských práv, přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. http://www.ochrance.cz/