Den platové (ne)rovnosti

EPD cover

Co je Den platové (ne)rovnosti?

Den platové (ne)rovnosti, neboli Equal Pay Day je celosvětová akce, která poukazuje na rozdíly v platovém ohodnocení mužů a žen. Dne 17. 4. 2015 se k této mezinárodní tradici přidává i NESEHNUTÍ a GIC Nora. V rámci symbolické akce proto zveme všechny ženy, aby si přišly užít slevu 22 %. Tu jim poskytne více než 20 podniků z Brna, Olomouce, Prahy, Kroměříže a Boskovic, a to na vybrané produkty z jejich nabídky.

Aktuální informace a přehled podniků najdete na facebookové události.

 

Co znamená platová nerovnost mezi ženami a muži?

Pojem „platová nerovnost mezi ženami a muži“, nebo jinými slovy „genderová platová nerovnost“ označuje rozdíl mezi výší platu, který pobírají muži, a výší platu, který dostávají ženy. Tento rozdíl je měřený jako relativní rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku všech zaměstnankyň a zaměstnanců.

Ženy v České republice si za hodinu vydělají v průměru o 22 % méně než muži. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí (16 %), a Česká republika se tak řadí na chvost žebříčku platové nerovnosti. To, že mezi výplatními páskami mužů a žen nemusí takový rozdíl nevyhnutelně být, dokazuje Slovinsko, kde platový rozdíl nepřesahuje ani 4 %.[1]

Ženy mají stejnou nebo lepší kvalifikaci než muži, ale za své schopnosti nejsou oceňovány stejně. Např. absolventek vysokých škol je dlouhodobě více než mužů – absolventů. V roce 2013 tvořily ženy až 61 % všech absolventů VŠ.

 

Co je příčinou platové nerovnosti mezi ženami a muži?

Problém genderové nerovnosti platů je velmi komplexní a ovlivňují jej mnohé, vzájemně provázané faktory. Dá se říci, že je výsledkem širší, obecnější nerovnosti mezi ženami a muži ve společnosti.

  • Diskriminace na pracovišti – častou příčinou, proč ženy vydělávají méně než muži, i když vykonávají stejnou práci, je jejich diskriminace. Je to situace, kdy se mužům dostává na pracovišti větších výhod než ženám.
  • Různé profese a odvětví – ženy a muži vykonávají různou práci, a to i v různých odvětvích. V odvětvích, kde převládají ženy, jsou platy nižší než tam, kde převládají muži. Ženy pracují spíše na pozicích a v odvětvích, které jim umožní sladit práci s rodinnými povinnostmi. Častěji tak vykonávají profese s nízkým platovým ohodnocením a mimo manažerskou sféru.
  • Konflikt mezi pracovními a rodinnými povinnostmi – rodinné povinnosti u nás nejsou sdíleny rovnocenně. Aby ženy dvojité břemeno v podobě placené práce a péče o děti byly schopny zkombinovat, nezřídka pracují na částečný úvazek. Vlivem absence v práci z důvodu péče o děti a seniory bývá i kariérní postup žen pomalejší. Rodinné povinnosti tak v důsledku často omezují příležitost žen ke kariérnímu postupu a také lepšímu platovému ohodnocení.
  • Ženy chybějí na vyšších a vedoucích pozicích – ženy nejsou dostatečně zastoupeny v politické, ekonomické, ani vědecké sféře. Dostatečně zastoupeny na vyšších pozicích nejsou ani v např. ženy – učitelky převažují na všech stupních vzdělání (MŠ, ZŠ, SŠ), kromě vysokého školství, kde se poměr náhle obrací ve prospěch mužů. [2]
  • Nedocenění ženské práce a dovedností – dovednosti a kompetence žen nejsou často doceňovány. To platí zejména v profesích, kde ženy dominují. Jejich práce je tak ve výsledku hůře platově ohodnocena. Například zdravotní sestra si vydělá méně než zdravotní technik, přestože oba mají srovnatelnou kvalifikaci.

 

Jaké má platová nerovnost dopady?

Vlivem genderové platové nerovnosti si ženy v produktivním věku vydělají méně, což se nevyhnutelně odrazí na jejich nižším důchodu a také vyšším riziku chudoby ve stáři. V roce 2013 bylo chudobou ohroženo až 14,7 % žen starších 65 let v porovnání se 7 % mužů.[3]

 

Fair_income_logo_H_CZ                   flag_yellow_high_napis

 

[1] Eurostat, 2013

[2] CZSO, 2011

[3] Eurostat, 2013