28.1.2015

konference Jak posuzovat sexistickou reklamu

Právní hledisko posuzování sexistické reklamy

Mgr. Petr Polák, Mgr. Jana Kvasnicová, Kancelář veřejného ochránce práv

Příspěvek je zaměřen na hmotněprávní a procesněprávní aspekty posuzování sexistické reklamy s ohledem na platné a účinné obecně závazné předpisy. Zohledňuje základní zásady činnosti správních orgánů, princip nediskriminace na základě pohlaví a české judikaturní zlomky. Příspěvek bude přednesen pohledem národního orgánu pro rovné zacházení (equality body).

Stanoviska VOP k postupu spr. orgánů ex offo

 

Kritéria a posuzování sexistické reklamy

Mgr. Petra Havlíková, Mgr. Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ

Příspěvek představí základní pojmy (například sexismus, objektifikace, stereotypní zobrazování a další) a bude diskutovat důsledky a hranice sexistického zobrazování. Na příkladech ukáže různé projevy sexismu v reklamě. V druhé části příspěvek shrne samoregulaci reklamy v České republice a její výsledky.

Kritéria a posuzování sexistické reklamy

 

Slušnosť a spoločenská zodpovednosť v reklame v kontexte ustanovení Etického kódexu RPR

PhDr. Eva Rajčáková, Ph.D., ředitelka slovenské Rady pre reklamu

Zobrazovania ľudského tela v reklame, prezentácia nadmerného využívania sexuality, sexizmus či porušenie všeobecných noriem mravnosti a slušnosti v reklame sú jednými z najčastejších dôvodov sťažností spotrebiteľov. Aké sú kritériá pre posúdenie toho, čo je možné považovať z pohľadu etického kódexu RPR v kontexte slušnosti a spoločenskej zodpovednosti za prípustné, či naopak už presahujúce hranice etiky? V rámci príspevku budú vysvetlené princípy, celkový kontext a spôsob uplatňovania pravidiel pre posudzovanie slušnej a spoločensky zodpovednej reklamy, vrátane prezentácie vybraných príkladov Komisiou posudzovaných reklám.

 

Rakouské iniciativy proti sexistické reklamě

Dr. Traude Kogoj, členka vídeňské Watchgroup proti sexistické reklamě

Od založení vídeňské watchgroup zaměřené na sledování reklam využívají stovky lidí možnost stěžovat si na sexistické obsahy reklam a reklamních kampaní. Stížnosti se nahrávají prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace a jsou posuzovány odbornicemi a odborníky watchgroup zaměřené na reklamy. Watchgroup se stala úspěšnou díky transparentnímu katalogu kritérií k posuzování stereotypizací a sexismu, rychlosti posuzování odborníky a odbornicemi a díky zpětné vazbě podnikům a veřejnosti: citlivost na projevy sexismu ve společnosti i podnicích roste.

initiativen gegen sexistische werbung_werbewatchgroup wien2015

 

RRTV a její zkušenosti se sexistickou reklamou

JUDr. Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury

Příspěvek shrne právní možnosti RRTV při posuzování sexistické reklamy, vysvětlí, jakým způsobem RRTV kontroluje, zda k porušení zákona nedošlo a okrajově se bude věnovat problematice nadsázky v reklamě.