4.10.2011

Nahé protestující aktivistky

Ukrajinské ženské hnutí Femen existuje od roku 2008. Aktivistky samotné se k feminismu nehlásí, ovšem v tisku jsou praktický po?ád s feminismem spojované. Jsou známé díky protest?m a ve?ejným akcím „naho?e bez“, což je spíše parodií na myšlenku, že „kozy“ mohou prodat vše. T?eba lešení. Pokud mohou prodat, pro? nemohou upozornit?

Hlavní oblasti zájm? FEMEN jsou: obhajoba ženských práv, boj proti prostituci a sexuálnímu obt?žování a boj za svobodu projevu.

Ned?lají však jenom to, že protestují polonahé. Mediáln? neviditelné z?stávají nap?íklad jejich otev?ené dopisy ukrajinské vlád?. Reagují na domácí událostí, ?asto taky vyjad?ují svou podporu akcím v zahrani?í (nap?. podpora politických protest? v B?lorusku nebo akce na podporu ob?tí Fukušimy).

Akce proti jaderné energetice

M?že se zdát, že akce FEMEN jsou dost rozpolcené a proti?e?í sob? navzájem. Nejv?tší ohlas ve?ejnosti ale mají ty „divné“ protesty za ve?ejné záchodky nebo „balkonová akce“, protože reagují prav? na to, o co b?žným lidem jde a co má dopad na jejich život. N?které akce jsou iniciovány na základ? dopis? kyjevských obyvatel? a obyvatelek – t?eba jako akce proti vyst?hování student? a studentek z kolejí b?hem zkouškového období, aby tam mohli být ubytováni fotbaloví fanoušci, kte?í se p?ijedou podívat na Euro 2012.

 

Monoprotest za nedostatek ve?ejných toalet ve m?st? Kyjev?:

Víc než dost pozornosti má u hnutí FEMEN fotbalové Euro 2012, které bude Ukrajina hostit.  A to kv?li dopad?m, které mají m?stské vyhlášky na životy oby?ejných obyvatel? Kyjeva (b?hem Eura 2012 bylo totiž obyvatel?m zakázáno sušit na balkonech spodní prádlo a objevovat se na svých balkonech ve spodním prádle – aby to nezkazilo dojem turist? z hlavního ukrajinského m?sta.).

Ukrajinské feministky akce FEMEN kritizují, myslí si, že tyto akce podávají zkreslený obraz ukrajinské ženy. Je trochu paradoxní, že ženy, které protestují proti prostituci a sexuálnímu turismu jako prost?edek svých akci vybírají prav? své odhalení. Aktivistky FEMEN na to ?íkají, že je to funk?ní zp?sob upozorn?ní na n?co s využitím velmi mála pen?z.

Samotné FEMENky jako hlavní dopad své t?íleté práce uvád?jí zm?nu genderové politiky na Ukrajin? a zm?nu ve?ejného mín?ní od úplného nepochopení do vnímání ženského protestu jako sou?ásti normy. Jako pozitivum vidí aktivistky taky osv?tovost svých protest? – díky akci „Ukrajina není nev?stinec“ spousta žen m?la

možnost dozv?d?t se o n?co víc o nebezpe?í sex-turistiky jak bezprost?edn? v Kyjev? b?hem akcí, tak i po celé Ukrajin? prost?ednictvím internetu. V rámci této kampan? se FEMENkám poda?ilo p?im?t vít?ze novozélandské rádiové sout?že, aby se své „ceny“ vzdal.  Jednalo se totiž o výhru ženy, s kterou stráví dovolenou na Ukrajin?. Úsp?šná byla taky výše zmín?ná akce „m?j balkon“, která pomohla zrušit absurdní zákaz pro obyvatele Kyjeva objevovat se na vlastních balkonech ve spodním prádle, nebo spodní prádlo sušit.

Zajímavé je, že první akce FEMEN nebyla nijak radikální, ani nem?la nic spole?ného s exhibicionismem. Byla to propagace metra jako ekologi?t?jšího zp?soby dopravy pomocí r?žových balónk?. Šokující styl jejich akcí b?hem posledních t?i let dost pokro?il. Samotné aktivistky ale tvrdí, že jejich protesty od za?átku m?ly sv?j vlastní styl. Což ale nebrání n?kterým politik?m a žurnalist?m je obvi?ovat z toho, že FEMEN prý zneužívá ukrajinskou nacionální symboliku.

Protesty hnutí FEMEN se nemusí líbit všem. Dost pravideln? bývají n?které z aktivistek zat?ené nebo na n? uto?í internetová cenzura. Aktivistky ale žertují, že proto musí protestovat ješt? radikáln?ji a rychleji b?hat.

Autorka: Olena Tyltina

Fotografie (zdroj:  femen.livejournal.com)

Reakce na obchod s ukrajinskými d?tmi a využití ekonomické situace na Ukrajin? pro náhradní mate?ství za nelidských podmínek:

Ve FEMEN myslely i na to, jak se asi budou mít hosté Kyjeva b?hem každoro?ního letního vypnutí horké vody: