13.10.2011

Nikomu ani muk, ale genderová rovnost prostě není svázaná s ekonomickým růstem

[Brusel, 20. září 2011]

Nedávno zveřejněná zpráva Světové banky o světovém vývoji ve své genderové kapitole prosazuje investice do žen, ale zapomíná na to, že genderová rovnost se nedá redukovat na ekonomický růst, uvádí na svém blogu pro The Guardian Rachel Moussié, ženskoprávní poradkyně v oblasti ekonomické politiky ActionAid International.

Výkonná doporučení genderové kapitoly Zprávy o světovém vývoji (WDR) omílají známou  písničku o tom, že „chytrá ekonomika staví na genderu“. Je to zavádějící i nešťastné, neboť data obsažená ve zprávě hovoří trochu jinak. Občas dokonce zpochybňují obvyklý argument banky, že ekonomický růst vede k genderové rovnosti a genderová rovnost k ekonomickému růstu. Zprávy Světové banky kopírují model, v němž výkonná doporučení prostě upraví nebo opomenou klíčová zjištění, která jsou v rozporu s politikou banky.

Hlavním poselstvím je, že ekonomický růst sice vede k genderové rovnosti, ovšem s výjimkou několika „ožehavých“ témat. Ta se vynořují, kdykoli navzdory hospodářskému růstu přetrvává genderová nerovnost. Ženy a dívky stále umírají pravděpodobněji než muži a chlapci. Ženy jsou nadměrně zastoupeny v málo placených, nekvalifikovaných a neformálních zaměstnáních. Míra násilí na ženách se drží vysoko jak v zemích s vysokým, tak nízkým příjmem, zatímco počet politických pozic obsazených ženami je stále neúměrně nízký.

Spíše než o „ožehavá“ témata jde o zásadní oblasti odporu, proti kterým hnutí za ženská práva po celém světě léta bojuje. Jsou hlubokými ložisky konfliktu a napětí, s nimiž se ekonomický růst sám nedokáže vypořádat.

Ekonomický a politický postoj banky je zřejmý, zejména při pohledu na témata, která zpráva otevírá a která se naopak rozhodla ignorovat. Je krokem vpřed, že zpráva o světovém vývoji uznává důležitost ženské práce při starosti o děti a staré lidi: vaření, úklid, obstarávání paliva a vody. Tyto činnosti, které ženy vykonávají vedle jiné práce, jsou těžkým břemenem a bariérou v přístupu k lépe placeným profesím a účasti v politice. Zpráva si všímá toho, že „ženy pracují více než muži“, ale neuznává již, že jejich zátěž roste zejména během ekonomické krize.

V dobách, kdy příjem rodiny klesá a  veřejné služby mizí, ženy a dívky vyrábějí základní domácí produkty, které si již nemohou dovolit kupovat, jako je jídlo a oděv. Když je lékařská péče příliš drahá nebo není veřejné zdravotnictví dostupné, právě ženy a dívky se doma starají o nemocné. Ženská práce nahrazuje nejen rodinný příjem, ale také stát.

Zpráva tvrdí, že ani při nástupu poslední finanční krize „neexistuje důkaz, že by ženy byly zasaženy více než muži“ v oblasti zaměstnání. Výzkumy předchozích krizí ukázaly, že přestože práci ztrácejí jak ženy, tak muži, dopad na ženy je podhodnocen, neboť jejich práce v domácnosti zůstává neviditelná. Kromě toho jsou ženy nerovnoměrně zastoupeny v neformální ekonomice. Když máme k dispozici tak málo informací, jak si může být Světová banka jistá, že dopad na ženy není vyšší?

Víra Světové banky v trh, který má pozvednout svět z trosek krize, je zřejmá z jejího pojetí sociální ochrany, či spíše její absence. Zpráva redukuje tuto složitou problematiku na podmíněné toky peněz a naprosto opomíjí důležitou roli, kterou při boji s chudobou domácností a žen hrály cílené programy jako například granty podpory dětí v Jižní Africe. Stejně tak banka nevidí, že v současném ekonomickém systému je chudoba chronická a šoky jsou stále častější. Krátkodobá urgentní opatření prostě nestačí, jestliže vlády chtějí zabránit tomu, aby tyto šoky zvrátily veškeré výdobytky v oblasti genderové rovnosti.

Zpráva o světovém vývoji zdůrazňuje naléhavou potřebu ženského vlastnictví a kontroly  statků, zejména půdy. Sice nezmiňuje obecní formy vlastnictví půdy, avšak je zde významný důraz na vlastnictví půdy nejen coby zdroj příjmu, ale také statusu – a stále častěji coby právo žen.

Zpráva nezvládá pojmenovat nové a nevyhnutelné výzvy, které státy čekají. Například přírodní zdroje. Jak obstojí ženy v mocenském boji ve světě, kde se o půdu, vodu, semena a lesy stále více bojuje? Jaké nové výzvy představují pro ženy změny klimatu a ubývající zdroje, jaké hospodářské a sociální politiky by měly vlády volit v reakci na tento stav?

Jestliže Zprava o světovém vývoji pro rok 2012 dostane gender mezi hlavní témata banky, bude to dobrý výchozí bod. Její výbor pro rozvoj bude o zprávě diskutovat a na svém příštím zasedání by měl navrhnout, jak převést některá zjištění do praxe. Můžeme tedy doufat, že některé z analýz proniknou až tam a ovlivní programy a vůdčí politiku banky. Ale protože již samotná zpráva nejkontroverznější zjištění upravila, banka rozhodně míjí příležitost posunout diskusi o genderové rovnosti dál než k ekonomickému růstu a činit odvážná rozhodnutí.

 

Zprávu Evropské ženské lobby přeložila: Jolana Navrátilová

Zdroj: http://www.guardian.co.uk/global-de…