19.10.2017

Rovné odměňování žen a mužů očima politických uskupení

Volby se blíží, a tak jsme se zeptali politických stran, jaký je jejich postoj k nerovnosti v odměňování mužů a žen.

Z oslovených politických stran a hnutí nám odpověděli KSČM, Pirátská strana, Strana zelených, Starostové a nezávislí, Strana svobodných občanů a TOP 09. Dvě ze stran, konkrétně Piráti a Zelení, využily možnosti osobní konzultace s naší organizací. Jejich odpovědi jsme se se souhlasem všech dotázaných rozhodli zveřejnit. Celkem jsme oslovili dvanáct stran s největším volebním potenciálem.

Podle Eurostatu, který sleduje nerovné odměňování mezi muži a ženami v rámci členských států Evropské unie, činí průměrný rozdíl v příjmech, tzv. gender pay gap 16,3 %. Nejnižší je v Itálii a Lucembursku (5,5 %), nejvyšší v Estonsku (26,9 %). V České republice se již několik let nerovnost v odměňování pohybuje nad hranicí 22 %, kvůli čemuž patří na chvost států v Evropské unii. V roce 2015 činil v České republice průměrný výdělek muže 30 842 Kč, zatímco ženy pouze 24 094 Kč.

Navrhují konkrétní opatření

Komunistická strana Čech a Moravy

„KSČM je stranou, která se dlouhodobě a konkrétně věnuje problematice rovných příležitostí žen a mužů nejen slovně, ale i konkrétními činy. Opakovaně prosazujeme v Poslanecké sněmovně opatření na podporu rodin s dětmi i zlepšení situace matek/otců samoživitelů (náhradní výživné, možnost zabavení řidičského průkazu, pokud není placeno výživné apod.). Hlasovali jsme proti zrušení jeslí jako zdravotnických zařízení a tím také proti ztrátě odpovědnosti státu (včetně té finanční) za péči o děti do tří let. Podobně se dnes stavíme i proti snaze ministryně práce asociálních věcí o převedení specifické péče o ohrožené děti do tří let z pravomoci ministerstva zdravotnictví.

V zastupitelstvech obcí a měst prosazujeme podporu a výstavbu veřejných školek a dalších služeb pro rodiče. Rozhodně nelze snižovat úroveň vzdělávání pedagogických pracovníků, hygienické a další normy, jako se tomu stalo u takzvaných dětských skupin. Důležitá je opět podpora z veřejných rozpočtů na všechny potřebné služby, včetně těch sociálních a zdravotních.“

KSČM se vyjádřilo jasně, konkrétně a genderově korektně. Podpora samoživitelů a služeb pro rodiče pomůže matkám i otcům, tudíž vnímáme pozitivně, že se v této oblasti angažují. Mateřství a péče o děti jsou důvody diskriminace na pracovním trhu, ve své politice by se nicméně mohli komunisté více zaměřit i na další aspekty nerovného odměňování.

Pirátská strana

„Zaprvé, podporu informovanosti občanů o průměrných platech na širokém spektru pozic v soukromém i státním sektoru. Naším cílem je zveřejňování co největšího množství informací. V případě větší transparentnosti veřejnost začne sama tlačit na rovné platy, protože sami uvidí panující nespravedlnost v odměňování. Sami lidé se začnou ptát, proč ženy mají nižší platy než muži a začnou vytvářet tlaky na vyrovnání. Rovněž chceme navyšovat finance pro školské profese, sociální pracovníky/ce a zaměstance/kyně mimo technické obory.

Zadruhé, podporu tréninku vyjednávacích schopností zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že jednou z klíčových příčin platové nerovnosti v ČR a nízkých mezd obecně je malá asertivita zaměstnanců a jejich neschopnost sám sebe prodat. Existují dotační programy EU, které se na problematiku vzdělávání v této oblasti přímo zaměřují; v minulosti ale v ČR byly využívány jen minimálně nebo neefektivně, což do budoucna plánujeme změnit. Protože je mnoho lidí nevyužívalo, stát je většinou převedl na dotace na zemědělství. My chceme tyto dotace využít pro trénink soft skills, které v naší společnosti chybí.“

Piráti přišli s konkrétními opatřeními, která mají šanci uspět v potírání diskriminace. My bychom ovšem ocenili, aby více reflektovali specifickou situaci žen a navrhli také opatření zaměřená specificky na ženy.

Strana zelených

Zareagovali na výzvu, neodpověděli přímo na tuto konkrétní otázku.

Z programu: Upravíme systém podpory rodičovství tak, aby bylo možné čerpat rodičovský příspěvek také v délce 12 měsíců. Budeme motivovat rodiče ke střídání v pobírání rodičovského příspěvku. Zavedeme plošnou pomoc v mateřství, která nebude navázaná na nemocenské pojištění. Snížíme sociální pojištění u žen a mužů po rodičovské o 5 %. (…) Budeme zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

Zelení se o téma rovnosti žen a mužů aktivně zajímají. Pozitivní je, že chtějí podporovat osoby pečující o dítě a jsou pro to, aby se do péče více zapojil otec. Ovšem se zákonem, který deklaruje stejné platové podmínky mužů a žen na stejné pozici, přicházejí poněkud pozdě. Antidiskriminační zákon v Česku platí od roku 2009. Pokud se však zaměří na jeho prosazování v praxi, určitě to bude ku prospěchu všech.

TOP 09

„Za nejúčinnější považujeme opatření, které povede k lepšímu sladění rodinného a pracovního života. TOP 09 chce, aby se běžnou praxí staly flexibilní a kratší pracovní úvazky, sdílená pracovní místa nebo možnost práce z domova. Stát by měl firmy daňově zvýhodnit, pokud tyto možnosti svým pracovníkům nabídnou. Ženám-matkám totiž umožňují, aby se vrátily o něco dříve ke své profesi a neztratily s ní kontakt. Právě doba na rodičovské dovolené bez jakékoliv alternativy je pro mnohé ženy a pracovní dráhu kritická a způsobuje následně platové rozdíly mezi nimi a jejich mužskými kolegy, kteří jsou proti nim ve výhodě.“

TOP 09 správně usuzuje, že mateřství je jedním z důvodů, proč jsou muži na pracovním trhu zvýhodněni. Flexibilní a kratší úvazky, sdílená pracovní místa a možnost práce z domova mohou pomoct diskriminaci žen napravit. Strana by však měla zvážit, jak zajistí, že ženy nezůstanou celoživotně uvězněny v částečných úvazcích a tím pádem budou pobírat menší platy než muži.

Navrhují obecná opatření

ANO

Nezareagovali na naši výzvu.

Z programu: Prosadíme opatření, která zabrání nezaslouženě nízkým důchodům lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Při výpočtu důchodu bude doba péče nejen započítána jako odpracovaná, ale bude i finančně zvýhodněna. (…) Zatraktivníme flexibilní úvazky a netradiční formy práce tak, aby lidé mohli skloubit rodinný i pracovní život ve všech životních etapách, stát jako zaměstnavatel půjde příkladem.

ANO nemá rovnost žen a mužů mezi svými prioritami, v jejich programu se při důkladné rešerši dá nalézt pár bodů, které by k rovnosti mohly přispět, ovšem nejsou takto přímo prezentovány a slovo „rovnost“ v celém programu nezaznívá ani jednou.

Zvýhodnění pečujících v důchodu může napomoct vyřešit problém nerovností mezi seniorkami a seniory, nicméně nevyřeší nerovnosti přímo na pracovním trhu. Flexibilní úvazky by mohly přispět k tomu, aby se ženy po mateřské či rodičovské dovolené dřív zapojily do pracovního procesu. Otázkou je, zda se pro ženy nestanou jedinou možností, jak získat práci a neztratí přístup k plným úvazkům.

ČSSD

Nezareagovali na naši výzvu.

Z programu: Prodloužíme provozní dobu mateřských škol a školních družin a zaručíme jejich širokou dostupnost. Zřídíme síť mikrojeslí a zajistíme jejich financování. (…) Prosadíme co nejdostupnější sociální bydlení pro seniory, zdravotně znevýhodněné a samoživitele a samoživitelky.

ČSSD rovněž nemá rovné odměňování žen a mužů mezi svými prioritami. V programu mají několik návrhů, které jsou orientované hlavně na osoby s dětmi. Nerovnosti na trhu, které nejsou přímým důsledkem odchodu na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou, ve svém programu neřeší.

KDU-ČSL

Nezareagovali na naši výzvu.

Z programu: Zajistíme vhodné socioekonomické podmínky pro dobré fungování rodin. Cílem je finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti a seniory, které rodinám umožní získat dostatek volného času pro osobní růst a zkvalitnění rodinných vztahů. (…) Zavedeme jednoduchý homeoffice (zaměstnavatel neručí za pracovní podmínky u zaměstnance, smluvní volnost ohledně pravidel a nákladů). (…) Zajistíme dostatek míst v mateřských školách pro děti od tří let. (…) Zasadíme se o vytvoření pružného a vstřícného systému podmínek umožňujících skloubení rodinného života (mateřství) a VŠ studia. (…) Prosadíme, aby stát a veřejná správa jako zaměstnavatelé šly příkladem v rozvoji flexibilních a částečných úvazků a netradičních forem práce pro rodiče malých dětí, osoby pečující o blízké členy rodiny a osoby v předdůchodovém věku. Podpoříme kroky pro zajištění větší místní a finanční dostupnosti předškolní a rané péče o děti. (…) Zajistíme zrovnoprávnění mzdových podmínek v rámci neziskového sektoru legislativní a rozpočtovou úpravou.

Křesťanští demokraté nemají rovné odměňování žen a mužů mezi svými prioritami. V jejich programu se nachází několik bodů, které se zabývají zlepšení situace osob na mateřské či rodičovské dovolené a celkově osob s dětmi. Nezaměřují se však na ženy a zlepšení jejich situace nýbrž na zvýhodnění rodin s dětmi. Nezabývají se problémy žen, které nejsou matky. Výjimkou by mohl být odstavec o zrovnoprávnění mzdových podmínek, který ovšem nezmiňuje, jaké nervnosti by měl napravit a jaká opatření k tomu křesťanští demokraté použijí.

ODS

Nezareagovali na naši výzvu.

Z programu: Zavedeme maximální dostupnost a variabilitu péče o předškolní děti, která však bude dobrovolná. (…) Zavedeme daňové úlevy a měsíční odměnu lidem, kteří se trvale starají o postiženého člena rodiny v domácím prostředí.

Občanští demokraté nemají rovné odměňování žen a mužů mezi svými prioritami. V jejich programu jsou některé méně konkrétní body, které mohou mít vliv na rovné odměňování žen a mužů, ovšem patrně je tam nezařadili s tímto úmyslem.

Realisté

Nezareagovali na naši výzvu.

Z programu: Zavedeme slevu na důchodovém pojištění v plné výši 6,5 % ze mzdy pro pracující matky s dětmi do sedmi let (bez ohledu na počet dětí v tomto věku). Navíc jejich zaměstnavatelům snížíme důchodové pojištění o 3procentní body, čímž zvýšíme šance na uplatnění matek malých dětí na trhu práce. Matky vracející se u nás do práce čelí paradoxně jednomu z nejvyšších zdanění v Evropě. Daňové úlevy čerpají většinou muži. Proto je klíčové zvýšení čistých příjmů matek pečujících o dítě, zlepšení jejich postavení na trhu práce a tím usnadnění jejich návratu do pracovního života. (…) Zavedeme zkrácené úvazky zejména pro matky s dětmi, seniory a osoby pečující o své blízké formou kompenzace vyšších nákladů zaměstnavatelů. V rozsahu 0,3–0,8 úvazku budou zaměstnavatelé na základě jednostránkové žádosti dostávat 500 Kč měsíčně, resp. 6 000 Kč ročně. Podpoříme rozvoj jeslí, školek a agentur na hlídání dětí nebo volnočasové aktivity zacílením investic k městům a obcím

Realisté nemají rovné odměňování žen a mužů mezi svými prioritami, nerovnosti ale ve svém programu zmiňují a navrhují některá konkrétní opatření, která mohou přispět k jejich napravení. Zaměřují se ovšem na zejména na matky a nerovnost řeší jejich zvýhodněním oproti ostatním pracujícím. Neberou ohled na to, že pečovat o dítě může i otec a tím vedou ženy k roli matky a pečovatelky, čímž nerovnosti spíše podněcují, než by je skutečně odstranili. Nerovnost, kterou zažívají ženy bez dětí neřeší.

Strana svobodných občanů

„Nejúčinnější je odstraňování byrokracie, nízké daně zaměstnanců i zaměstnavatelů a možnost uzavírat kromě smluv na základě zákoníku práce i svobodné pracovní smlouvy. Jednoduchá možnost podnikat, zaměstnávat a přivydělávat si umožní rozvoj zaměstnanosti i zlepšování mzdových podmínek na trhu.

Strana svobodných občanů udává konkrétní kroky, které mohou vést ke zvýšení odměňování žen. Tyto kroky také mohou zvednout platy celkově a rozevřené nůžky mezi muži a ženami se tím nezmenší.

Nenavrhují žádná opatření

SPD

Nezareagovali na naši výzvu.

SPD nemá rovné odměňování žen a mužů mezi svými prioritami a v jejich programu se nám nepodařilo najít návrh, kterým by na ni reagovali.

Starostové a nezávislí

„Obecně nevidíme důvod, proč by za stejnou práci měly ženy dostávat méně než muži. Doba, kdy muž byl živitelem (a výhradním živitelem) rodiny, je pryč. Nicméně se nedomníváme, že tyto otázky zlepší zákonná nebo administrativní opatření. A rozhodně nemůže jít o striktní šablonovité zařazení do platových tarifů. Tam nemá hrát roli pohlaví, ale výkon, zkušenosti, přínos firmě.

Ve větších (ale koneckonců i středních) firmách vidíme jako klíčovou roli odborů. To je přesně jejich parketa a rozdílné odměňování mužů a žen by mělo být jejich agendou.“

Starostové a nezávislí sice uznávají, že nerovné odměňování není fér, ale nehodlají s tím nic dělat. Zodpovědnost přenechávají odborářům. Odborové organizace sice mají pravomoc a nerovnými podmínkami na pracovišti zabývat, ale jen stěží změní strukturální nerovnosti napříč celým pracovním trhem. Kdyby to svedly, jistě by nečinily rozdíly v platech mužů a žen 22 %.